Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané prevádzkovateľmi internetového obchodu:

DivaRio eShop s.r.o. so sídlom : Dubová 1727/4, 90046 Most Pri Bratislave, IČO: 52653269. Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 141396/B

a

DivaRio s.r.o. so sídlom : Dubová 1727/4, 90046 Most Pri Bratislave, IČO: 50582542.  Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 172586/B. 

 

email: info@divario.shop

Nie sme platcami DPH.

(ďalej len „predávajúci“).

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 322, P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Zodpovedná osoba -  Ing Petra Opiela

 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.DivaRio.shop (ďalej je „internetový obchod“).

3.Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4.Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.  

II.

Informácie o tovare a cenách

1.Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v Slovenskej republike,  Českej republike a do ostatných krajín EU.

4.Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. 

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 IV.

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
Čísla účtov FIO banky  
   
SR: 2701724692/8330, IBAN: SK2283300000002701724692  
ČR: 2801724702/2010, IBAN: SK8783300000002801724702  
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX/FIOZSKBA  

 

 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány go pay.
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány go pay
 • dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

9.Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a tiež je daňový doklad priložený k dodávanému tovaru.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim - nájdete tu odstupenie od zmluvy 2023 . Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach spolu s dodaným tovarom.  Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6.Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7.Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9.Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim. 

VII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  • bezplatné odstránenie vady tovaru,
  • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.

4.Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7.Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII.

Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

X.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.  

 

 

1) Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode DivaRio a nebudú bez súhlasu vlastníka poskytnuté tretím osobám. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté externým dopravcom, ktorými sú osobné údaje odovzdané v minimálnom rozsahu alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Spracovávame údaje, ktoré nám používatelia poskytnú dobrovoľne, typicky e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa. Ak budeme vracať peniaze z objednávky, tak aj číslo účtu zákazníka.

Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy. Osobné údaje je možné odstrániť na základe písomnej žiadosti zákazníka. Adresa pre písomné zaslanie žiadosti o odstránení osobných údajov a vyjadrením nesúhlasu s týmto spracovaním je DivaRio eshop s.r.o., Špieszova 1, 84104 Bratislava. 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Zasielanie obchodných oznámení

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov taktiež vyhlasujeme, že sa bez súhlasu vlastníka nepoužijú zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu DivaRio. Poskytnuté osobné údaje (elektronická adresa) sú spracúvané so súhlasom vlastníka aj na komerčnú ponuku súvisiacu s propagáciou internetového obchodu DivaRio prostredníctvom emailu (newsletter-u). Odhlásiť sa z odberu noviniek prostredníctvom emailu (newsletter-u) je možné TU alebo podľa pokynov priamo v každom emaile noviniek.

Používanie a ukladanie cookies

Používaním stránky DivaRio súhlasíte s používaním a ukladaním cookies. 

 • Prečo stránka DivaRio využíva cookies? Stránke to umožní zapamätanie si používateľa, napr. jeho prihlásenia, obsahu nákupného košíka, zvolenej meny.
 • Aké typy cookies sú ukladané? Stránka DivaRio využíva pre svoju funkčnosť niekoľko cookies vo vašom zariadení - zapamätanie prihlásenia používateľa, obsahu nákupného košíka, zapamätanie zvolenej meny. Z dôvodu využívania skriptov tretích strán (napr. tlačítko na lajkovanie od Facebooku) využíva stránka aj cookies od tretích strán na meranie návštevnosti, lajkovanie či zdieľanie na sociálnych sietiach a podobne. 
 • Ako zablokovať a nastaviť súbory cookies? Zablokovať a nastaviť súbory cookies je možné priamo vo vašom prehliadači - nastavenie súkromia. Tam si môžete prezrieť aké cookies sú vo vašom zariadení povolené a taktiež je možné si prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, prípadne ich ručne vymazať. V prehliadači môžete  zakázať automatickú akceptáciu cookies. Viac informácií nájdete priamo v nápovede svojho prehliadača.

Súhlas s používaním a ukladaním cookies môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu info@divario.shop. Pre ďalšie informácie a otázky k súborom cookies nás môžete kedykoľvek kontaktovať na tej istej emailovej adrese. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná  náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, ktorý bol objednaný, za cenu, ktorá bola uvedená v čase objednania,
 • dodávať iba tovar nový a vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania u prepravnej spoločnosti, 
 • dodať tovar na miesto určené kupujúcim a spolu s tovarom zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka,
 • v prípade doručenia iného druhu tovaru, prípadne v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vrátiť kupujúcemu sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu pri odoslaní zásielky späť.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • pri registrácii uvádzať pravdivé a úplné údaje,
 • odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, s ktorou bol oboznámený pri objednaní tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu a samotný tovar pri jeho preberaní,
 • komunikovať s predávajúcim osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 8,-(slovom desať eur), 200,- Kč (slovom dvestopäťdesiat českých korún) v prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku neprevezme, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy. 

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad si vyhradzujeme právo v budúcnosti neuskutočniť kúpno - predajný vzťah s týmto kupujúcim. 

4) Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode DivaRio sú platné v čase objednania tovaru. Nie sme platcom DPH. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč). Kurz sa prepočítava automaticky aktualizovaním podľa Českej národnej banky (ČNB). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Ak na stránke sa nachádza suma za tovar 0,- EUR alebo 0,- Kč, tak ide o chybnú cenu a cena nie je platná. Prosíme, tento tovar neobjednávajte.

V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné a balné. Dokladom je faktúra ( priložená v zásielke a tiež zaslaná emailom), ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.

5) Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Všetok tovar odosielame českým a slovenským zákazníkom. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb sa menia v závislosti od vybranej krajiny. Pri doručení do Českej republiky si musíte najskôr zmeniť menu na české koruny (CZK) a pri doručení na Slovensko na eura (EUR). Inak sa Vám pri objednávke tovaru nezobrazia možnosti platby / dopravy a nebudete môcť dokončiť objednávku.

Spôsoby a ceny doručenia - ČR

Kuriérna služba GLS -  poštovné a balné je 99,- Kč Zásielky odosielame prostredníctvom nášho zazmluvneného prepravcu a to firmy GLS. Zásielky doručuje kuriér 2-3 dni po odoslaní objednávky z nášho skladu.

Spôsoby a ceny doručenia - SR

Kuriérna služba GLS - poštovné a balné vrátane dobierky je 4 Eur alebo odosielame pri platbe na účet/platba kartou - poštovné a balné 3 Eur. Zásielky odosielame prostredníctvom nášho zazmluvneného prepravcu a to firmy GLS. Zásielky doručuje kuriér 1-3 dni po odoslaní objednávky z nášho skladu.

Vyhradzujeme si právo využiť služby iného prepravcu, ak sa z technických dôvodov nedá odoslať objednaný tovar prostredníctvom kuriérnej služby. 

Podmienky platby na účet

Čiastku za tovar zákazník zasiela v eurách (EUR) na slovenské číslo účtu FIO banky: 2701724692/8330, IBAN: SK2283300000002701724692 alebo v českých korunách (Kč) na české číslo účtu FIO banky 2801724702/2010, IBAN: SK8783300000002801724702. Ako variabilný symbol uveďte svoje číslo objedSKnávky. Objednávka tovaru, ktorej platba na účet nebude realizovaná do 5 pracovných dní bude stornovaná. Na dobierku odosielame do 1-2 pracovných dní. Pri platbe na účet odosielame do 1-2 pracovných dní odo dňa doručenia platby na účet.

6) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad, ktorý slúži ako záručný list. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na násilné poškodenie alebo poškodenie spôsobené nešetrným bežným nosením. Ďalej sa taktiež záruka nevzťahuje na zlý spôsob prania a ošetrenia, na poškodenia vzniknuté nevhodnou manipuláciou alebo neodbornou opravou, na nešetrné zaobchádzanie a nedostatok starostlivosti.

7) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, najlepšie doručením odstúpením spotrebiteľa od zmluvy emailom na info@divario.shop. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adrese

DivaRio eshop s.r.o., Dubová 1727/4, 90046, Most pri Bratislave, SR.

 

Akonáhle budete vedieť kedy a kde budeme môcť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás. 

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby sa predišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Odporúčame využiť pre vrátenie tovaru služby pošty. 

Zaväzujeme sa vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 80,-Eur / 2000,-Kč, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 80,-Eur / 2000,-Kč, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa bodu 5) Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

Právo vymeniť tovar máte do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte, najlepšie doručením formulára pre výmenu tovaru na emailovú adresu info@divario.shop a my Vám poskytneme všetky potrebné informácie pre výmenu tovaru.

V prípade akýchkoľvek nejasností s vrátením tovaru nám napíšte.

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

10) Reklamačný poriadok

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie výrobku nás vopred kontaktujte emailom spolu s popisom problému a my Vám radi poskytneme potrebné informácie k reklamovanému výrobku.

Taktiež reklamovaný výrobok môžete odoslať na adresu DivaRio eshop s.r.o., Dubová 1727/4, 90046, Most pri Bratislave, SR.. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná a obsahovať daňový doklad spolu s presným popisom problému reklamovaného výrobku. Výrobok musí byť v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Alternatívne riešenie sporu online (RSO)

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Na alternatívne riešenie svojho sporu môže kupujúci - spotrebiteľ využiť platformu RSO. Platforma RSO je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Taktiež kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš internetový obchod DivaRio.

Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2023 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Späť do obchodu